Støtte til foreningerne
Tirsdag den 18. april 2023 havde Folkeoplysningsudvalget i Odsherred Kommune deres første forårsmøde. Mødets dagsorden var præget af ansøgninger til flere af udvalgets puljer, herunder ansøgninger til Udviklingspuljen og Pulje til medfinansiering til foreningers fondsansøgninger. Udvalget besluttede at imødekomme ansøgninger og tildele midler for samlet 128.000 kr. fra begge puljer. Midlerne går til en bred og forskelligartet række af foreningsaktiviteter og et større projekt, der skal være med til at udvikle og forbedre foreningslivet i Odsherred Kommune. Derudover vedtog udvalget at afsætte en pulje på 200.000 kr. til dækning af ekstraordinære energiomkostninger i foreningerne.

”Det er dejligt, at foreningerne bliver ved med at søge de oprettede puljer. Herved er vi med til at støtte foreningerne i deres udvikling og initiativer ude i foreningslivet, der er til gavn for os alle” lyder det fra Henrik Søborg, formand for Folkeoplysningsudvalget.

Trin på vejen mod kulturrum i Højby Vandværks Højdebeholder
Folkeoplysningsudvalget besluttede at imødekomme Højby Lokalråds ansøgning om medfinansiering til fondsstøtte med 100.000 kr. Højby Lokalråd har længe ønsket at ombygge Højby Vandværks Højdebeholder til et kulturrum. Lokalrådets ønske er, at kulturrummet skal være en multibygning, der kan anvendes til mindre koncerter, foredrag, udstillinger og folkelige arrangementer med op til 80 personer.

Lokalrådet har arbejdet på at få projektet godkendt i Fredningsnævnet, hvilket kom på plads i udgangen af 2021. Herefter er ansøgningen om tilretning af Lokalplanen faldet på plads og vedtaget i Byrådet i oktober 2022. Dette gør det muligt for lokalrådet nu at gå videre til næste skridt, nemlig at få et fondsprospekt. Folkeoplysningsudvalgets tildelte midler skal bruges til at udarbejde sådan et prospekt. Herudover modtager Lokalrådet midler til professionel sparring vedr. fondsansøgninger. Fondsansøgninger, der skal gøre det muligt at finansiere om- og tilbygningen af højdebeholderen til kultur- og udstillingsrum.

Festlig uhygge
I den anden ende af spektret besluttede Folkeoplysningsudvalget at imødekomme Dragsholms Svømmeklubs ansøgning til Udviklingspuljen. Svømmeklubben modtager 8.000 kr. til at afholde en festlig halloweendag, hvor alle medlemmer som ikke-medlemmer er velkomne. Den festlige halloweendag er fyldt med lege, uhygge, hygge samt fællesspisning. Aktiviteterne kommer til at foregå i idrætshallen og svømmehallen i Asnæs. Svømmeklubbens håb er, at de øvrige lokale foreninger vil være med omkring afholdelsen af dagen.

Udover at give en masse mennesker, små som store, en dejlig dag, er det foreningens håb, at man kan vise hvad der er af foreningsaktiviteter at gå til i området.

Unge og lyd i fokus
Holbæk og Omegns Musikskole (HOM) ansøgte Udviklingspuljen om tilskud til deres kommende projekt, hvor unge og andre interesserede introduceres og instrueres i at lære og kontrollere de lystekniske aspekter ved afholdelse af koncerter, foredrag og andre events i Odsherred. Udvalgte besluttede ligeledes at imødekomme deres ansøgning på 20.000 kr.

Planen er, at HOM fremover vil tilbyde introduktionsworkshops med efterfølgende undervisningsforløb afsluttende med lystekniske opgaver ved en live-koncert. Formålet er at lære alt det, som det kræver at lave lyd. Dette bidrager med et nyt område, der kan være med til at rekruttere unge til foreningslivet.

Dækning af udgifter
Tilbage i november 2022 besluttede Folkeoplysningsudvalget at afsætte en pulje på 200.000 kr., der skal understøtte foreningers udfordringer med stigende udgifter til energi samt støtte deltagelse i foreningslivet.

I behandlingen af årets ansøgninger om lokaletilskud fremgår det, at en lang række af foreningerne i 2022 har haft ekstraordinært høje udgifter til energi (el og varme). Folkeoplysningsudvalget besluttede derfor at udmønte puljerne på 200.000 kr., så de foreninger med egne eller lejet lokaler i år vil modtage et forhøjet aktivitetstilskud. Tilskuddet udbetales separat i starten af juni måned.

Kilde

Foto: ABW