En planlagt og varslet testkørsel af pyrolyseanlægget hos Green Energy Circle (Egebjerg Hovedgade 27, 4500 Nykøbing Sj) betød lugtgener i Egebjerg fra morgenstunden onsdag den 22. februar 2023. Lugten stammer fra røgen fra det restprodukt, som er tilbage efter pyrolyseprocessen. Der er tale om en mængde på under 1 m3.

Odsherred Kommune er den myndighed, der har givet Green Energy Circle den miljøgodkendelse, som giver virksomheden skal bruge for at kunne køre. Kommunens Miljøteam fører tilsyn med om miljøgodkendelsen bliver overholdt – og kan give virksomheden påbud om standsning, hvis det bliver vurderet, at miljøgodkendelsen ikke er overholdt. I Green Energy Circles tilfælde er det fx et krav, at virksomheden ikke medfører væsentlige lugtgener eller udgør en sundhedsrisiko for omgivelserne.

Forløbet 22.-23. februar 2023

Både virksomheden selv og en række borgere i Egebjerg henvendte sig til Odsherred Kommune om situationen og lugtgenerne. Green Energy Circle oplyste, at de ville afhjælpe problemet hurtigst muligt.

Miljøteamet i Odsherred Kommune gennemførte i løbet af den 22. februar 2023 to tilsyn med fabrikken. Det første var kl. 10.30, hvor der ikke er yderligere lugtgener, og det derfor blev formodet at problemet var løst.

Hen mod eftermiddagen kom der nye henvendelser om lugtgener. Miljøteamet førte derfor et nyt tilsyn omkring kl. 16.00. Der blev konstateret en lugt af brændt gummi og udstødning ved skolen og op langs adgangsvejen til varmeværket. Miljøteamet vurderede lugtgenen til at være væsentlig. Miljøteamet kontaktede derfor personalet på Green Energy Circle og førte et tilsyn indendørs.

Miljøteamet giver på stedet et mundtligt påbud om, at Green Energy Circle – i overensstemmelse med virksomhedens miljøgodkendelse – ikke må give anledning til væsentlige lugtgener, og at de derfor skulle afhjælpes hurtigst muligt. Påbuddet blev givet mundtligt til personalet på fabrikken og via telefon til ejeren af anlægget efterfølgende.

Odsherred Kommune fulgte – med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 69 stk. 1 – den 23. februar 2023 Green Energy Circle, op med et skriftligt påbud om med øjeblikkelig virkning at standse test af pyrolyseanlægget uden tilladelse og før det er dokumenteret at røgen fra restproduktet ikke udgør en sundhedsrisiko.

Miljøteamet førte den 23. februar kl. 13.30-14.00 et tredje opfølgende tilsyn rundt om og ved fabrikken. Under tilsynet blev der ikke konstateret nogen væsentlige røg- eller lugtgener.

Den videre proces

De to påbud – først det mundtlige om at afhjælpe lugtgenerne den 22. februar 2023 og det opfølgende skriftlige 23. februar 2023 om øjeblikkeligt at standse test af pyrolyseanlægget – er udtryk for, at Miljøteamet i Odsherred Kommune vurderer, at Green Energy Circle ikke overholdt kravene i virksomhedens miljøgodkendelse under testkørslen på pyrolyseanlægget.

Miljøteamet er nu i dialog med Green Energy Circle om under hvilke vilkår påbuddet om at standse kan blive ophævet.

Et af vilkårene i standsningspåbuddet er som nævnt et krav om en dokumentation for, at røgen fra restproduktet ikke udgør en sundhedsrisiko – hverken for ansatte eller for virksomhedens omgivelser. Vi vil naturligvis også sikre, at fremtidige testkørsler af Green Energy Circles pyrolyseanlæg sker på forsvarlig vis, så lugtgenerne ikke opstår igen og at virksomheden har procedurer for håndtering af restprodukter. Vi har desuden orienteret Arbejdstilsynet om vores observationer på fabrikken.

Endelig kan det nævnes at Miljøteamnet forbereder endnu et påbud, som sætter vilkår for virksomhedens generelle test og drift.

Kilde