Ved journalgennemgang af 150 patientforløb fra 2019-2022 er identificeret fem patienter, hvor der er er tvivl om, hvorvidt deres amputationer kunne have været undgået eller udskudt.
​Handleplanen for det karkirurgiske område, Forretningsudvalget i Region Sjælland vedtog, indeholder flere indsatser.

En af indsatserne er at foretage gennemgang af en række patientforløb, hvor der er behandlet med benamputation – med henblik på at rådgive og erstatningsvejlede patienter, hvor der er tvivl om, hvor vidt patienternes amputation kunne være undgået eller udskudt.

Speciallæger er nu i mål med at kigge på patientforløb for perioden 2019-2022, hvor en patient har gennemgået en benamputation, uden at der er foretaget en karkirurgisk vurdering indenfor et år før benamputation.

Ved undersøgelsens start identificeredes 291 relevante patientforløb fra perioden. Alle patientforløb er set igennem. Gennemgangen har vist, at 141 patienter ligger uden for journalgennemgangens målgruppe, da de enten har fået foretaget amputation på grund af kræft eller traumer, er behandlet i en anden region, eller er vurderet i karkirurgien i Region Sjælland, men uden at det er registreret korrekt.

I alt er derfor tale om 150 relevante patientforløb, hvor det samlede behandlingsforløb nu er gennemgået af både speciallæge i karkirurgi og speciallæge i ortopædkirurgi for at vurdere, om patienternes benamputationer eventuelt kunne have været undgået eller udskudt.

Speciallægerne har identificeret fem patienter fra den 3½ årige periode, som på baggrund af gennemgangen skal vejledes i og hjælpes med at søge erstatning.

– Vi har nu ud fra sygehusjournalerne identificeret patienter, hvor der er er tvivl om, hvorvidt deres amputationer kunne have været undgået eller udskudt, hvis de var blevet set i karkirurgien, og vi tager nu direkte kontakt til patienterne for at erstatningsvejlede og hjælpe dem med at søge erstatning, hvis de ønsker det, siger koncerndirektør Jesper Gyllenborg.

Erstatningssager afgøres alene af Patienterstatningen

Region Sjælland tager direkte kontakt til identificerede patienter. Herunder vil patienterne få et brev om deres muligheder for at klage eller søge erstatning. To af de identificerede patienter er afgået ved døden. Region Sjælland tager via Skifteretten kontakt til boet efter de to afdøde patienter.

Det er alene Patienterstatningen, som afgør, om en borger har ret til erstatning. Hvor mange benamputerede, der tilkendes erstatning, står først klart, når Patienterstatningen har afgjort alle anmeldte sager. Region Sjællands uvildige patientvejledere vil, hvis de identificerede patienter ønsker det, hjælpe med at klage eller søge erstatning.

– Patienterne kan tage udgangspunkt i speciallægernes vurdering, hvis de ønsker at anmelde deres sag til Patienterstatningen. Det er vigtigt at understrege, at alle patienter, uanset om deres forløb er vurderet af speciallæger, kan anmelde en sag til Patienterstatningen, hvis man mener, at der er sket fejl i behandlingen, siger Jesper Gyllenborg.

Patienter kan hos Region Sjællands uvildige patientvejledere få information, rådgivning og vejledning om de rettigheder, patienter i sundhedsvæsenet har. Herunder hvad der er af muligheder for at klage og søge erstatning.

Anden del af gennemgang af patientforløb er undervejs

Resultatet af journalgennemgangen vil blive drøftet med relevante myndigheder, andre regioner og relevante aktører. På den baggrund vurderes det, om der er behov for at ændre eller justere i de patientforløbsgennemgange, der er aftalt som led i handlingsplanen.

– Vi vil nu drøfte resultaterne med blandt andre de to regioner, som foretager samme journalgennemgang som Region Sjælland med henblik på at finde ud af, hvad næste skridt skal være, siger Jesper Gyllenborg.

På den baggrund drøftes resultaterne og evalueringen med den politiske ledelse i Region Sjælland. Ud over den journalgennemgang, der nu er afsluttet, gennemgår Region Sjælland som anden del af undersøgelsen også journaler fra en række andre patientforløb, en forløbsgennemgang af 80 patientforløb. Forløbsgennemgangen vil se på hele patientforløbet, og dermed også patientens behandlingsforløb inden første sygehuskontakt.

Det sker i samarbejde med kommuner og praktiserende læger med det formål at finde veje til tidligere at forebygge amputationer. Den undersøgelse forventes afsluttet i slutningen af 2022.

Særligt fokus på sundhedsklynge

Fire af de fem patienter, hvor der er er tvivl om, hvorvidt deres amputationer kunne have været undgået eller udskudt, er behandlet på Nykøbing Falster Sygehus, mens en enkelt har haft sit behandlingsforløb på Holbæk Sygehus.

Det står allerede nu klart, at Region Sjælland vil have et særligt fokus på sundhedsklyngen Nykøbing Falster, der omfatter Nykøbing F. Sygehus, Lolland Kommune, Guldborgsund Kommune og Vordingborg Kommune.

– Rapporten fra Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram viste, at der er sket forholdsmæssigt flere benamputationer i klyngen Nykøbing Falster. Journalgennemgangen bekræfter, at vi har behov for et særligt fokus på den sundhedsklynge, siger Jesper Gyllenborg.

Samtidig har regionen besluttet, at indstilling til amputation ved relevante patientforløb som udgangspunkt skal drøftes tværspecialiseret mellem sygehusene, inden endelig stillingtagen til, om amputation er rette behandling.

Kilde

Foto: ADL