Det nye § 17 stk. 4 udvalg for Bosætning og Boligudvikling afholdt deres første møde mandag den 24. april 2023 kl. 19-20.30. Mødet fandt sted hos Odsherred Teater, hvor lokalet summede af forventning fra de fremmødte udvalgspersoner.

”Jeg glæder mig over arbejdet nu er gået i gang. Udvalget består af en bred grupper, som kan bidrage med mange gode og nye inputs til den fremtidig bosætningsstrategi og boligudviklingspolitik. Mødet var indrammet af god energi, hvilket er et godt fundament for at skabe vækst og udvikling i Odsherred Kommune” lyder det fra borgmester Karina Vincentz, der er forperson for udvalget.

Byrådet har i budgetaftalen for 2023 besluttet at nedsætte et § 17 stk. 4 udvalg for Bosætning og Boligudvikling i bestræbelserne på at skabe vækst og udvikling i Odsherred. Udvalgets medlemmer består af en sammensætning af fire politiske repræsentanter, to repræsentanter fra investorsektoren, en repræsentant fra boligforeninger, en repræsentant fra ejendomshandlen, en repræsentant fra ungdomsuddannelsesområdet, to repræsentanter fra det lokale erhvervsliv, en repræsentant fra kulturinstitutionerne samt to repræsentanter fra lokalsamfundene.

Udvalgets opgave er, at deres arbejde skal være med til at øge bosætningen i Odsherred Kommune gennem en mangefacetteret indsats. Indsatsen skal være målrettet de faktorer, der øger Odsherreds attraktivitet. Samtidig er formålet at skabe et godt fundament for tiltrækning af investorer, skabe et databaseret grundlag samt sikre sammenhæng mellem de bosætningsmæssige indsatser.

Udvalget arbejde kobler sig til Odsherred Kommunens vision samt de eksisterende relevante strategier; kommuneplan, planstrategi, Erhvervsstrategi, Strategisk-fysisk udviklingsstrategi, Kultur- og fritidsstrategi, sundhedspolitik m.fl.

Første skridt på vejen
Mandagens udvalgsmøde begyndte med en velkomst ved borgmester Karina Vincentz, der satte fokus på udvikling ude i alle de små lokalsamfund og hvordan vi kan udvikle de rigtige områder gennem boligudvikling. Borgmesteren fortalte, at der er tale om et hurtigt arbejdende udvalg, der via gode og handlekraftige møder skal have godkendt en bosætningsstrategi med tilhørende boligpolitik i byrådet primo 2024.

Dagsordenen for mødet indeholdt udvalgsmedlemmernes forudsætning for og motivation til at indgå i arbejdet, hvilket var et bredt og forskelligartet videns- og erfaringsgrundlag.

Næste punkt på dagsordenen var oplæg fra Jeppe Bo Jensen, der er direktør i Fremtidsforsk. I sit oplæg kom han ind på Odsherreds styrker og svagheder som bosætningskommune. Hvornår er danskerne lettest at flytte? Hvad flytter de efter? Hvad flytter de ud til? Hvilke flyttemønstre har de? Det var bare nogle af de spørgsmål som Jeppe Bo Jensen gjorde udvalgsmedlemmerne klogere på. Han berørte ligeledes markedsføring og formidlingen af den gode historie. Oplægget blev sluttet af med spørgsmål fra udvalget.

Efter oplægget var der fokus på vidensgrundlag, i form af hvad udvalget gerne vil vide mere om. Udvalgets kommissorium og succeskriterier blev også vendt.

Nu ligger der en opgave hos administrationen, som skal indhente relevant data og vidensgrundlag samt udarbejde forslag til indsatser. Udover udvalgets møder, indeholder møderækken også temamøder og borgermøder. Næste møde afholdes i august.

Kilde

Foto: ABW